Full name: NGUYỄN NHƯ ĐẠT

Chuyên môn: Cử nhân Ngành Thương Mại điện tử – Đại học Thương Mại

Số năm kinh nghiệm: > 2 năm

Sở trường: Lập trình Android, Lập trình Game, Photoshop

Nơi sống: Hà Nội