Full name: Nguyễn Ích Cường

Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Số năm kinh nghiệm: >15 năm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực CNTT

  • Quản trị dự án tại Học Viện CNTT Quốc Tế NIIT Hà Nội ICT
  • Giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Đào tạo AZ

Sở trường: Giảng các nội dung công nghệ theo định hướng STEM (Robotics, lập trình IoT Smarthings…), Tư vấn giải pháp hệ thống, giải pháp An toàn thông tin.

Nơi sinh sống: Hà Nội