Khi lập trình HTML để làm website đẹp hơn , bạn không thể bỏ qua thuộc tính này

Background-color

Màu nền cho website, nó sẽ giúp bạn tạo màu nền bằng mã màu hoặc tên màu.

Background-color:#00DD00;

Background-image

Ảnh nền website, bạn có thể kết hợp các thuộc tính kích thước.

Background-image:url(‘link ảnh’)

width: độ rộng của ảnh

height: chiều cao của ảnh

Background-repeat

Trong lập trình HTML mặc định khi sử dụng ảnh nền, thì hình ảnh sẽ được lặp đi lặp lại theo cả chiều ngang và chiều dọc cho đến khi ảnh nền lấp toàn bộ phần tử. Nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh lại việc lặp ảnh nền thông qua thuộc tính:

no-repeat: Không lặp

repeat-x: Lặp theo chiều ngang

repeat-y : Lặp theo chiều dọc

space: Lặp đều theo chiều ngang và chiều dọc, ảnh nền sẽ cách nhau bằng khoảng trắng.

round: Chưa hiểu lắm nên không giải thích.

repeat: Mặc định

Background-position

Trong lập trình HTML đối với các tấm ảnh nền cỡ nhỏ hoặc dùng background-size để sửa lại kích thước thì có thể bạn sẽ cần thay đổi vị trí hiển thị của ảnh nền đó, và bạn có thể dùng thuộc tính background-position này.

Tóm lại:

Khi lập trình HTML nếu bạn nắm được các thuộc tính, website của bạn sẽ được cải thiện về mĩ quan nhờ các thuộc tính này.

Hour Of Code Việt Nam