Để một website đẹp , chuẩn thì có rất nhiều các yếu tố , mỗi yếu tố có một vị trí quan trọng riêng của nó. Chúng ta phải điều chỉnh cách hiển thị cho mỗi phần tử và thiết lập kích thước cho phần tử. Trong CSS có các thuộc tính để bạn tùy chỉnh kích thước bao gồm chiều rộng, chiều cao,….

Tên thuộc tính Mô tả Các kiểu giá trị
height Thiết lập chiều cao của một phần tử. auto
length
%
inherit
max-height Thiết lập chiều cao tối đa của một phần tử. none
length
%
inherit
max-width Thiết lập chiều rộng tối đa của một phần tử. none
length
%
inherit
min-height Thiết lập chiều cao tối thiểu của một phần tử. length
%
inherit
min-width Thiết lập chiều rộng tối thiểu của một phần tử. length
%
inherit
width Thiết lập chiều rộng của phần tử. auto
length
%
inherit

Tóm lại:

Như vậy bạn đã có website theo kích thước mà bạn muốn.