logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Trong bài này hour of code Vietnam sẽ cung cấp cho các bạn tất cả các hàm thường được sử dụng trong quá trình các bạn học lập trình Arduino.

Nhóm hàm Digital I/O

 • digitalRead():
  • Chức năng: đọc giá trị từ các chân tín hiệu digital, trả về giá trị là HIGH hoặc LOW.
  • Cú pháp: digitalRead(pin).
 • digitalWrite():
  • Chức năng: Viết (xuất) giá trị từ các chân tín hiệu digital, giá trị có thể là HIGH hoặc LOW.
  • Cú pháp: digitalWrite(pin,value)
 • pinMode:
  • Chức năng: thiết lập hoặc cấu hình trạng thái cho chân tín hiệu digital là INPUT hoặc OUTPUT.
  • Cú pháp: pinMode(pin, mode)

Nhóm hàm Analog I/O

 • analogRead():
  • Chức năng: Đọc giá trị từ chân tín hiệu analog. Bo mạch Arduino có 6 chân tín hiệu (8 chân trên Mini và Nano, 16 chân trên Mega), bộ chuyển đổi tương tự 10-bit sang dạng số. Điều này có nghĩa là nó sẽ lập bản đồ điện áp đầu vào từ 0 đến 5 volts thành các số nguyên từ 0 đến 1023
  • Cú phap: analogRead(pin).
 • analogWrite():
  • Chức năng: Xuất ra giá trị analog (PMW) tới một chân tín hiệu. Có thể sử dụng trong việc tạo ra đèn LED có độ sáng khác nhau hoặc động cơ có tốc độ khác nhau.
  • Cú pháp: analogWrite(pin,giá trị)
 • analogReference()
  • Chức năng

Cấu hình điện áp tham chiếu được sử dụng cho đầu vào analog (tức là giá trị được sử dụng làm đầu của dải đầu vào). Các lựa chọn là:

Bo mạch AVR Arduino (Uno, Mega, v.v.)

DEFAULT: tham chiếu tương tự mặc định của 5 volts (trên bảng 5V Arduino) hoặc 3,3 volts (trên 3.3V Arduino bảng)

INTERNAL: được xây dựng trong tài liệu tham khảo, tương đương với 1,1 volts trên ATmega168 hoặc ATmega328P và 2,56 volts trên ATmega8 (không có sẵn trên Arduino Mega)

INTERNAL1V1: một tài liệu tham khảo được xây dựng 1.1V (chỉ dành cho Arduino Mega)

INTERNAL2V56: được xây dựng trong tài liệu tham khảo 2.56V (Arduino Mega chỉ)

EXTERNAL: điện áp được áp dụng cho chân AREF (chỉ từ 0 đến 5V) được sử dụng làm tham chiếu.

Bo mạch SAMD của Arduino (Zero, v.v …)

AR_DEFAULT: tham chiếu analog mặc định của 3.3V

AR_INTERNAL: một tài liệu tham khảo được xây dựng trong 2.23V

AR_INTERNAL1V0: được xây dựng trong 1.0V tham khảo

AR_INTERNAL1V65: được xây dựng trong 1.65V tham khảo

AR_INTERNAL2V23: được xây dựng trong tài liệu tham khảo 2.23V

AR_EXTERNAL: điện áp được áp dụng cho chân AREF được sử dụng làm tham chiếu

Bo mạch Arduino SAM (Do)

AR_DEFAULT: tham chiếu analog mặc định là 3.3V. Đây là tùy chọn duy nhất được hỗ trợ cho Due.

 • Cú pháp: analogReference(type)

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.