Nội dung bài học

2.1 Điện trở

  • Chức năng
  • Đọc thông số

2.2 LED

  • Cấu tạo
  • Sử dụng

2.3 Công tắc nhấn

  • Chức năng
  • Cấu tạo và sử dụng

2.4 Thực hành

Hour Of Code Việt Nam