logo Hour Of Code Việt Nam

TẬP HỢP CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG LẬP TRÌNH ARDUINO (P2)

Ở bài trước Hour Of Code Việt Nam đã cung cấp cho các bạn các hàm trong nhóm Digital I/O và Analog I/O. Trong bài này hour of code Vietnam sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số hàm thường được sử dụng trong quá trình các bạn học lập trình Arduino.

Nhóm hàm Math (toán học)

 • Hàm ABS()
  • Công dụng: Trả về giá trị tuyệt đối của một số.
  • Cú pháp: abs(n) – trong đó n là một số.
 • Hàm constrain()
  • Công dụng: Ép giá trị 1 số nằm trong khoảng cho trước.
  • Cú pháp: constrain(x, a, b) – trong đó x là giá trị được ép, a là giá trị đầu của dải số, b là giá trị cuối của dải số. x sẽ bằng x nếu x nằm trong khoảng a b, x sẽ bằng a nếu x nhỏ hơn a, x sẽ bằng b nếu x lớn hơn b.
 • Hàm Max()
  • Công dụng: trả về giá trị lớn nhất của 2 số.
  • Cú pháp: max(a,b)
 • Hàm Min()
  • Công dung: Trả về giá trị nhỏ nhất của 2 số.
  • Cú pháp: min(a,b)
 • Hàm Pow()
  • Cú pháp: pow(x,y)
  • Công dụng: Trả về giá trị x lũy thừa y.
 • Hàm sqrt()
  • Cú pháp: sqrt(x)
  • Công dụng: Trả về giá trị là căn bậc 2 cúa số x.
  • Ví dụ sqrt(9) sẽ trả về giá trị là 3.

Nhóm hàm lượng giác.

 • Hàm sin()
  • Cú pháp: sin(x)
  • Công dụng: Trả về giá trị là sin của góc x (đơn vị là radian) – giá trị nằm trong khoảng -1 đến 1.
 • Hàm cos(x)
  • Cú pháp: cos(x)
  • Công dụng: Trả về giá trị là Cos của góc x (đơn vị là radian) – giá trị của hàm nằm trong khoảng -1 đến 1.
 • Hàm tan(x)
  • Cú pháp: tan(x)
  • Công dụng: trả về giá trị là tan của góc x (đơn vị là radian)

Nhóm hàm thời gian TIME.

 • Hàm delay()
  • Cú pháp: delay(x)
  • Công dụng: Tạm dừng chương trình trong khoảng x thời gian (tính bằng mili giây) được chỉ định là tham số.
 • Hàm delayMicroseconds()
  • Cú pháp: delayMicroseconds(x)
  • Công dụng: Tạm dừng chương trình trong khoảng x thời gian (tính bằng mili giây) được chỉ định là tham số. Hiện tại, giá trị lớn nhất sẽ tạo ra độ trễ chính xác là 16.383. Điều này có thể thay đổi trong các phiên bản mới của Arduino trong tương lai. Đối với độ trễ dài hơn vài nghìn microsecond, bạn nên sử dụng delay ().
 • Hàm micros()
  • Cú pháp: time=micros()
  • Trả lại số microseconds kể từ khi mạch Arduino bắt đầu chạy chương trình hiện tại. Số này sẽ được reset (quay trở lại số không), sau khoảng 70 phút.
 • Hàm millis()
  • Cú pháp: time=millis()
  • Trả lại số mili giây kể từ khi bảng Arduino bắt đầu chạy chương trình hiện tại. Số này sẽ được reset (quay trở lại mức không), sau khoảng 50 ngày.

Hàm Ngẫu nhiên

 • Hàm random()
  • Cú pháp: random(max) hoặc random(min, max)
  • Công dụng: Trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng min max

Còn nữa…

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.