logo Hour Of Code Việt Nam

Lập trình Python – Xuất nhập dữ liệu

Trong các ngôn ngữ lập trình thì nó luôn luôn tồn tại một hoặc nhiều hàm được dùng để hiển thị dữ liệu ra khi chương trình chạy. VD như trong C thì có printf, trong C++ thì có cout,… Và đối với trong lập trình python thì nó là print.

Nội dung bài học

  • Hàm print trong lập trình Python.
  • Thay đổi ngắt dòng print.
  • Nhập dữ liệu trong lập trình python

1, Hàm print trong Python.

Hàm print trong Python có tác dụng hiển thị dữ diệu ra màn hình khi chương trình thực thi. Sử dụng với cú pháp như sau:

print(content)

Trong đó: content là nội dung hay biến mà bạn muốn in ra màn hình, nếu muốn hiển thị nhiều nội dung khác nhau trên cùng một lần print thì mọi chúng ta chỉ cần ngăn các giữa các nội dung bằng dấu ,.

VD1: Hiển thị ra màn hình dòng chữ “Hour Of Code Vietnam”.

#file lesson3.py

print(“Hour Of Code Vietnam”)

Các bạn chạy thử chương trình và quan sát kết quả trên màn hình nhé.

VD2: Hiển thị 2 khối nội dung trên 1 lần print.

print(“Hour Of Code Vietnam”, ” Founded by Billy Nguyen “)

2, Thay đổi ngắt dòng print.

Trong lập trình Python mặc định thì mỗi lần chúng ta print dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt dòng cho dòng tiếp theo.

VD:

print(“Hour Of Code Vietnam”)

print(“Founded by Billy Nguyen”)

Khi chạy đoạn code trên thì chúng ta sẽ thu được kết quả:

Hour Of Code Vietnam

Founded by Billy Nguyen

Vậy ở đây, khi chúng ta không muốn nó tự động ngắt dòng mỗi khi kết thúc print nữa thì chúng ta sẽ phải sử dụng keyword end thêm vào parameter cuối cùng của hàm print với cú pháp như sau:

print(content, end = “charset”)

Trong đó là charset là ký tự mà chúng ta muốn thực hiện khi kết thúc hàm print.

print(“Hour Of Code Vietnam”, end = ” “)

print(“Founded by Billy Nguyen”)

Bây giờ thì các bạn hãy chạy đoạn chương trình này và kiểm tra xem có khác gì ở trên không nhé.

3, Nhập dữ liệu trong lập trình Python.

Trong nhiều trường hợp thực tế của bài toán, nếu người dùng muốn nhập dữ liệu từ bàn phím thì chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Python có cung cấp cho chúng ta hàm input để giúp chúng ta thực hiện việc đó.

Cú pháp:

tenbien=input(“dòng thông báo”,)

Trong đó tenbien là tên của biến mà bạn đang muốn nhập giá trị từ bàn phím.

VD: Nhập 1 số nguyên bất kỳ từ bàn phím:

so=input(“Nhap so nguyen bat ky “,)

Lưu ý, khi nhập dữ liệu từ bàn phím thì Python mặc định là kiểu chuỗi ký tự, vì thế chúng ta cần sử dụng các phương thức ép kiểu để chuyển đổi về dạng dữ liệu mong muốn, do đó ví dụ trên chúng ta có thể chuyển thành:

so=int(input(“Nhap so nguyen bat ky “,))

Bài này xin kết thúc tại đây. Thật đơn giản phải không các bạn… Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.