Nội dung bài học

5.1 Lập trình khối MBlock

  • Download và cài đặt MBlock
  • Các khối lệnh trong MBlock

5.2 Lập trình ứng dụng với MBlock

  • Khối lệnh Motion
  • Khối lệnh Control
  • Khối Operators

5.3 Thực hành

Chuẩn bị thực hành

Phần mềm MBlock được cài đặt sẵn trên máy tính
Yêu cầu:
– Bật tắt phần mềm
– Tạo Project mới
– Lưu Project
– Sử dụng một số khối
– Lập trình chương trình đuổi bắt đơn giản

Hour Of Code Việt Nam