logo Hour Of Code Việt Nam

Lập trình Python – Xử lý chuỗi văn bản.

Tất cả các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi, và trong lập trình Python nó cũng không ngoại lệ. Bài này Hour Of Code Vietnam sẽ cùng mọi người tìm hiểu xem chuỗi trong Python có ưu điểm gì hơn các ngôn ngữ khác không nhé.

Nội dung bài học.

 • Các ký tự đặc biệt trong chuỗi.
 • Định dạng chuỗi.
 • Truy cập tới từng giá trị của chuỗi.

1, Các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

Để sử dụng các ký tự đặc biệt trong Python khi in ra dữ liệu thì chúng ta sử dụng ký tự \ trước nó.

VD: Khi bạn muốn in ra ” mà bạn lại sử dụng “” để chứa nội dung in ra chuỗi.

print(“Website \”hourofcode.vn\” “)
#Website “hourofcode.vn”

Tương tự chúng ta có thể làm với ‘.

print(‘Website \’hourofcode.vn\’ ‘)
#Website ‘hourodcode.vn’

Các ký tự đặc biệt khác:

 • \n ngắt xuống dòng và bắt đầu dòng mời.
 • \t đẩy nội dung phía sau nó cách 1 tab.
 • \a chuông cảnh báo.
 • \b xóa bỏ khoảng trắng phía trước nó.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng để in ra các ký tự đặc biệt khác bằng việc sử dụng theo cú pháp \xnn, với n là 0->9, hoặc a->f hoặc A->F.

2, Định dạng chuỗi.

Ngoài những cách in ra dữ liệu ở trên thì mọi người cũng có thể sử dụng các keyword định dạng cho kiểu giá trị và binding nó vào chuỗi. Sử dụng với cú pháp:

print(“%type” %(binding))

Trong đó:

 • type là các kiểu dữ liệu các bạn muốn binding và thay thế vào vị trí đó.
 • binding là giá trị mà các bạn muốn binding vào vị trí được xác định trong chuỗi.

Type là các kiểu sau:

Cú pháp đặc tả Mô tả
%c character
%s chuỗi
%i số nguyên
%d số nguyên
%u số nguyên
%o bát phân
%x thập lục phân (in thường)
%X thập lục phân (in hoa)
%e số mũ (với e thường)
%E số mũ (với e hoa)
%f số thực
%g dạng rút gọn của %f and %e
%G dạng rút gọn của %f and %E

VD: Chúng ta sẽ thực hiện binding 1 chuỗi vào trong 1 chuỗi.

name = “Billy Nguyen”
broadcast = “Chao mung %s den voi website hourofcode.vn” %(name)
print(broadcast)
# Chao mung Billy Nguyen den voi website hourodcode.vn

Trong đó nếu như bạn muốn binding nhiều chuỗi vào trong chuỗi thì mỗi giá trị bạn muốn binding cách nhau bởi 1 dấu ,

3, Truy cập tới từng giá trị của chuỗi.

Chuỗi trong lập trình Python được lưu trữ vào trong các ô nhớ với mỗi ô nhớ tương đương với một ký tự đơn (khác với các ngôn ngữ khác) và các ký tự này được xếp liên tiếp với nhau. Do đó kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình Python có thể được truy xuất đến từng ký tự trong nó (các ngôn ngữ khác không có, PHP7.1.X mới hỗ trợ ở đây là reverse index string).

Để truy cập đến từng ký tự bên trong chuỗi, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

stringName[index]

Trong đó:

 • stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
 • index là vị trí của ký tự bạn muốn lấy ra. Index này hỗ trợ chúng ta truy xuất được cả 2 chiều của chuỗi nếu:

Tính từ đầu thì nó bắt đầu từ 0.

Tính từ cuối thì nó bắt đầu từ -1.

VD:

name = “Billy Nguyen”
print(name[0]) # B
print(name[-1]) # n

Nếu trong trường hợp các bạn muốn lấy nội dung của một đoạn chuỗi trong chuỗi đó thì có thể sử dụng cú pháp sau:

stringName[start:end]

Trong đó:

 • stringName là tên của biến chứa chuỗi, hoặc chuỗi.
 • start là vị trí của ký tự bắt đầu lấy, nếu để trống start thì nó sẽ lấy từ 0.
 • end là vị trí kết thúc (nó sẽ lấy trong khoảng từ start đến < end), nếu để trống end thì nó sẽ lấy đến hết chuỗi.

VD:

name = “Billy Nguyen”

print(name[0:2]) # Bi

print(name[7:]) # Nguyen

print(name[-6:]) # Nguyen

Chuỗi trong lập trình Python được hỗ trợ rất mạnh, và phần này cũng rất quan trọng trong xử lý văn bản nên chúng ta cần lưu ý những cú pháp trên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bài sau

Hour Of Code Vietnam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.