javascriptJAVASCRIPT là 1 ngôn ngữ dạng sript tuân theo chuẩn ECMAScript, nó là.cú pháp dễ sử dụng như các ngôn ngữ khác và dễ dàng lập trình. Với javascript, ứng dụng web của bạn sẽ trở nên vô cùng sinh động, mang tính trực quan và tương tác cao.

Mục tiêu khóa học

  • Một hành trang tốt hơn để có thể tự tin học các framework khác của JavaScript.
  • Giúp người lập trình xử lý sự kiện và tương tác với người dùng
  • Cải thiện khả năng thuyết trình, làm việc nhóm
  • Xử lý lỗi và tìm giải pháp thay thế

Nội dung khóa học JavaScript

Thời lượng học: 30 giờ học (15 buổi)

Bài 1 -2 Giới thiệu về JavaScript

– Giới thiệu

– JavaScript là gì?

– Hiệu ứng và quy tắc của JavaScript

– Nhúng JavaScript vào trang web

Bài 3 Khai báo biến
Bài 4 Các kiểu dữ liệu
Bài 5-6 Các toán tử và biểu thức
Bài 7-8 Mảng
Bài 9-10 Các câu lệnh điều kiện
Bài 11 Các cấu trúc lặp
Bài 12-13 Hàm
Bài 14 Các đối tượng cơ bản
Bài 15 Xử lý Form và các sự kiện cho các phần tử Form