Một văn bản đẹp không thể thiếu được sự đã dạng màu sắc và trang trí văn bản.

Thiết lập font chữ với

-font-family

Chúng ta có cú pháp như sau:

font-family: tên font,…;

trong đó font đầu tiên nó sẽ ưu tiền để hiện thi đầu tiên nếu máy tính hay trình duyệt nào ko hỗ trợ, nó sẽ tự động chuyển qua font tiếp theo.

-font-style

nó có tác dụng thiết lập chữ viết được hiển thị dưới dạng in nghiêng hoặc bình thường. Nó sẽ có 3 giá trị normal,italic,oblique.

-font-weight

Tác dụng in đậm chữ viết, có thuộc tính là number, số càng lớn thì đường viền in nghiên càng to.

-color

Màu cho chữ trong đoạn được chọn, có cấu trúc như sau:

color:#00D00

-font-size

Thay đổi kich thước , để thay đổi thì bạn dùng thuộc tính này và chỉ có một giá trị duy nhất , ví dụ:

font-size:20px;

Tóm lại:

CSS nó sẽ mang lại cho bạn cái HỒN cho website của bạn.