Trung Hải là một học sinh có khả năng tư duy tuyệt vời, con có trí tưởng tượng và hiện thực hóa ý tưởng rất tốt.