Biến và kiểu dữ liệu trong Python

Kiến thức về biến và kiểu dữ liệu là phần rất quan trọng trong kỹ năng lập trình. Các bạn cần nắm rõ phần này để có thể lập trình dể dàng hơn và tránh một số lỗi cơ bản về dữ liệu trong Python. Khái niệm biến Biến là đại diện cho việc lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ. Biến được tạo ra khi bạn khai báo một biến, lúc đó một ô bộ nhớ được tạo ra. Giá trị của biến có thể thay đổi như tên gọi của nó. Tùy và...
Read More