Dowload và cài đặt chương trình Arduino IDE

Download chương trình Arduino IDE Truy cập trang chủ Arduino http://arduino.cc Click chọn Download Chọn hệ điều hành, ví dụ hệ điều hành là Windows: Có 2 tùy chọn cho hệ điều hành Windows là Windows installer và Windows zip file for non admin install. Tùy chọn thứ nhất dùng cho người là admin của máy, tùy chọn thứ 2 cho người không phải admin của máy. Thông thường đa số chọn tù...
Read More