Mục tiêu khóa học

 • Hình thành kỹ năng kỹ năng làm việc một cách hệ thống.
 • Hình thành kỹ năng thiết kế hệ thống website.
 • Thiết kế và cài đặt được một website hoàn chỉnh.
 • Vận hành và bảo trì hệ thống website

Nội dung khóa học

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu CMS WordPress
 • Cài đặt Hosting WordPress
 • Gắn tên miền vào Website
 • Giới thiệu về Dashboard

PHẦN 2 – THIẾT LẬP THÔNG SỐ BAN ĐẦU CHO WEBSITE

 • General
 • Writing
 • Reading
 • Discussion
 • Media
 • Permlinks

PHẦN 3 – CÁC TÁC VỤ CƠ BẢN

 • Tạo và hiệu chỉnh bài viết
 • Quản lý Danh mục
 • Quản lý người dùng
 • Tạo người dùng mới
 • Hiệu chỉnh thông tin người dùng
 • Phân quyền người dùng
 • Quản lý Media
 • Chế độ xem ảnh
 • Các thông tin của ảnh
 • Upload/Sửa/Xóa ảnh
 • Quản lý các trang (Page)
 • Tạo mới và biên tập 1 trang
 • Hiệu chỉnh page
 • Sử dụng trang

PHẦN 4 – QUẢN LÝ & BIÊN TẬP

 • Quản lý Bài viết
 • Tạo mới
 • Hiệu chỉnh
 • Thiết lập trạng thái bài viết
 • Xóa bài viết
 • Biên tập bài viết
 • Các thành phần cơ bản trong bài viết
 • Định dạng nội dung bài viết: Text , Paragraph, Format , Image, Link, Tags, Audio, Video ,…

PHẦN 5 –THEME

 • Giới thiệu Theme trong WP
 • Tìm và cài đặt Theme
 • Theme Settings

PHẦN 6 – WIDGETs

 • Giới thiệu Widget
 • Tìm Widget
 • Cài đặt Widget
 • Làm việc với Widget

PHẦN 7 – PLUGINS

 • Giới thiệu Plugin
 • Tìm Plugins
 • Cài đặt Plugins
 • Thiết lập thông số cho Plugins

PHẦN 8 – MENU

 • Giới thiệu
 • Phân loại Menu
 • Khai báo menu
 • Tạo Sub menu

PHẦN 9 – BẢO TRÌ

 • Bảo mật và Cập nhật
 • Tích hợp Google Analytics
 • Cài đặt và sử dụng All-In-One SEO Plugin
 • Sao lưu và Phục hồi dữ liệu website
 • Đo lường và đánh giá thứ hạng website

PHẦN 10 – HOÀN THIỆN HỆ THỐNG WEBSITE