HTML là ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng nên một trang web đơn giản hay phức tạp đều không thể thiếu chúng. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để bắt đầu trên con đường trở thành một lập trình viên web chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học CSS

Bài 1

Giới thiệu về CSS

Khai báo CSS

– Giới thiệu

– Cú pháp CSS

– Sử dụng CSS như thế nào ?

Một số đặc tính cơ bản của CSS

Bài 2

Định dạng với CSS

– Color

– Backgrounds

– Font

– Text

– Hình ảnh

Bài 3

Định dạng với CSS

– Icon

– Links

– Tables

– Border

Bài 4 – Margins

– Lists

– Padding

– Outline

Bài 5-6 – Cursors

– Demension

– Scrollbars

Bài 7-8 – Visibility

– Positioning

– Layers

Bài 9-10 – Text Effects

– Media Types

– Paged Media

– Layout

– Printing

Bài 11

CSS3

– Rounded Corner

– Boarder Image

Bài 12-13

CSS3

– Color

– Gradients

– Shadow

– Text

– Web font

Bài 14 – 15

CSS3

– 2D transform

– 3D transform

– Animation

– Multi columns

You can enroll in this course from your student dashboard. You need to be logged in.

(Visited 155 times, 1 visits today)

Bình luận