logo Hour Of Code Việt Nam

Hour Of Code Việt Nam hướng tới xây dựng mô hình của một hệ thống giáo dục thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với những giá trị thực tiễn cuộc sống và nhu cầu của xã hội. Góp phần mở ra một tương lai rộng mở cho những mầm non tương lai của đất nước

Các khóa học của chúng tôi luôn được cập nhật và tuân thủ các chuẩn công nghệ quốc tế. Đặc biệt chúng tôi luôn cố gắng tăng cường kỹ năng làm việc nhóm thông qua các giờ học dự án và các kỹ năng cá nhân khác giúp cho học sinh có cơ hội phát triển tư duy, kỹ năng một cách toàn diện