logo Hour Of Code Việt Nam

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên, chuyên gia của chúng tôi.

Jane Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley

Janice Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley

Josefin Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley

John Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley

Joey Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley

Jake Doe

UI/UX Experts at Silicon Valley