logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Lập trình Python Basic

Giới thiệu python Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở đa mục đích, có hỗ trợ các phong cách lập trình cốt

Read More »

Lập trình Scratch

Giới thiệu khóa học Lập trình scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 10 –

Read More »

Lập trình IOT – Smartthings

Tổng quan về khóa học Smart things Khóa học Smart Things (Vạn vật thông minh) là chương trình đào tạo mở đầu về Internet của vạn vật được xây dựng

Read More »